[Проект] gotumblr

 1. За разлика от другите, аз реших да се спра на нещо, което не включва client API. Идеята ми е да имплементирам библиотека за работа с 3d вектори по подобие на тази за 2d вектори, която ни показвахте на лекции (както Дейвид предложи на миналата лекция).

  Надявам се такъв проект да е ок.

 2. С net/http/httptest как може да се пренасочва request? Опитах да напиша нещо такова:

    package gotumblr
  
    import (
      "net/http"
      "net/http/httptest"
      "net/url"
      "testing"
      "reflect"
      "fmt"
    )
  
    var (
      //mux is the HTTP request multiplexer used with the test server.
      mux *http.ServeMux
  
      //client is the Tublr client being tested.
      client *TumblrRestClient
  
      //server is a test HTTP server used to provide mock API responses.
      server *httptest.Server
    )
  
    //setup sets up a test HTTP server along with a gotumblr.TumblrRestClient that is
    // configured to talk to that server. Tests should register handlers on
    // mux which provide mock responses for the API method being tested.
    func setup() {
      //test server
      mux = http.NewServeMux()
      server = httptest.NewServer(mux)
  
      //tumblr client configured to use test server
      host, _ := url.Parse(server.URL)
      client = NewTumblrRestClient("", "", "", "", "", host.String())
    }
  
    //teardown closes the test HTTP server.
    func teardown() {
      server.Close()
    }
    func TestAvatar(t *testing.T) {
      setup()
      defer teardown()
  
      mux.HandleFunc("/v2/blog/mgterzieva/avatar/64", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
          http.Redirect(w, r, "/picture/found/here", http.StatusFound)
        })
  
      mux.HandleFunc("/picture/found/here", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
          if m := "GET"; m != r.Method {
            t.Errorf("Request method = %v, want %v", r.Method, m)
          }
          fmt.Fprint(w, `{"response": {"avatar_url": "http://cool-pics.jpg"}}`)
        })
  
      avatar := client.Avatar("mgterzieva", 64).Avatar_url
      want := "http://cool-pics.jpg"
      if !reflect.DeepEqual(avatar, want) {
        t.Errorf("Avatar returned %+v, want %+v", avatar, want)
      }
    }
  

  но получавам Avatar returned , want http://cool-pics.jpg

 3. Ъм, не съм сигурен, че съм те разбрал правилно, но не би следвало да пренасочваш рекуеста, а просто да имаш функция, която връща URL-а към даден avatar (като стринг). Т.е. client.Avatar("mgterzieva", 64).Avatar_url трябва да върне стринг и в този случай нямаш нужда от reflect.DeepEqual, а от напълно нормалното сравнение с ==.

  И има ли някакъв лесен начин в HandleFunc да се подаде pattern от вида /v2/user/dashboard?limit=1?

  Подаваш "/v2/user/dashboard" и той ще го хване. ?limit=1 е просто GET променливата limit със стойност 1.

Трябва да сте влезли в системата, за да може да отговаряте на теми.